B2B 17-4-2020

Basics of B2B Mktg.pdf

 Video URL :

https://youtu.be/17hr02rds8w

Exercise :

https://docs.google.com/forms/d/1HOn49YloV_2MJgrZ3Aht7KYLYMu09v8mJzTvlgizDvk/edit